Rekrutacja

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rekrutacja 2017/2018

 

Nabór do Technikum Budowlano-Geodezyjnego na r. szk. 2017/2018

 

Kierunki naboru:

Strona elektronicznego systemu wspomagającego rekrutację
- tu zapoznajemy się z ofertą szkół, zakładamy konto, wypełniamy wniosek o przyjęcie do szkoły, który następnie drukujemy i dostarczamy do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek możemy też wypełnić ręcznie, ale zachęcamy do korzystania z systemu elektronicznego.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok

Zasady przyznawania punktów (wersja skrócona):

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200, w tym:

1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum  - max 100 pkt.

(Uzyskane wyniki procentowe z każdej z 5 części egzaminu mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.)

2. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych - max 72 pkt.

- ocena celująca                   - 18 pkt

- ocena bardzo dobra           - 17 pkt

- ocena dobra                       - 14 pkt

- ocena dostateczna              - 8 pkt

- ocena dopuszczający         - 2 pkt

W naszej szkole punktowane są następujące przedmioty: język obcy, historia, WOS, biologia, chemia, geografia, fizyka, zajęcia techniczne, informatyka (system wybiera 2 z najwyższymi ocenami)

3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  - 7 pkt

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   - 3pkt

5. Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum  -max. 18 pkt.

Terminy związane z rekrutacją do technikum:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  4 maja - 23 czerwca 2017r. do godz. 15.00 
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do technikum  po złożeniu wniosku o przyjęcie do technikum
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23 czerwca - 26 czerwca 2017r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  13 lipca 2017r. o godz. 10.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   do 14 lipca, do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 lipca, godz. 12.00

Nabór do Szkoły Policealnej Nr 1
r. szk. 2017/2018

 

Kierunki naboru:

wkrótce

 

 


 Multimedia