Oferta kursów

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Oferta KKZ

 

Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe
r. szk. 2016/2017

Zasady i terminy przyjęć na r. szk. 2016/17

kkz2016

 

Typ szkoły

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu  w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Technikum

B.30

 

 

 

 

B.33

 

 

B.18

 

 

B.16

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Wykonywanie robót  betoniarskich  i zbrojarskich

311204

Technik budownictwa

 

 

B.2

 

 

B.30

 

 

 

 

 

B.32

Wykonywanie robót drogowych

 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

311206

Technik drogownictwa

B.8

 

 

 

 

B.9

 

 

 

 

B. 27

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

 

Wykonywanie robót  związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

 

Organizacja robót związanych z budową  i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

311209

Technik urządzeń sanitarnych

B.21

 

 

 

B.22

Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej

 

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
Kwalifikacja: K.3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej  [B.30.]
Absolwent po ukończeniu kursu zdobędzie umiejętności w zakresie:
- przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych, zarówno stanu surowego jak i  wykończeniowych
- wykonywania różnych rodzajów kosztorysów robót i obiektów budowlanych w oparciu   o  metody komputerowe (zapewniamy każdemu uczestnikowi legalne oprogramowanie w wersji edukacyjnej)
- korzystanie z publikacji cenowych i katalogów nakładów rzeczowych
- sporządzanie wykazów materiałów, robocizny i sprzętu dla określonych robót i obiektów   budowlanych
- posługiwanie się dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót
- wykonywanie dokumentacji przetargowej w zależności od zastosowanej formy przetargu
- przygotowanie ofert na roboty budowlane, z uwzględnieniem zasad i trybu udzielania zamówień publicznych

 Kwalifikacja: K.1. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich [B.16.]
Absolwent po ukończeniu kursu zdobędzie umiejętności w zakresie:
- przygotowania stali zbrojeniowej do montażu;
- montażu stali zbrojeniowej;
- układania zbrojenia w dekowaniu i formach;
- wykonywania mieszanki betonowej;
- układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. lub B.18. lub B.16. oraz B.33. i B.30. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
B.2. Wykonywanie robót drogowych             i
B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej       i
B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych   i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

 


 

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH


Kwalifikacja: K.1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych [B.8.]
Absolwent po ukończeniu kursu zdobędzie umiejętności w zakresie:
- oznakowania i zabezpieczania terenu robót związanych z budową sieci
- doboru materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej do budowy sieci
- doboru sprzętu i narzędzi do wykonywania robót ziemnych oraz montażu rurociągów i uzbrojenia
- wykonywania podłoża pod rury
- wykonywania połączeń rur i przeprowadzania montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
- wykonywania obmiaru robót
- przeprowadzania próby szczelności
- wykonywania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
- wykonywania czynności związanych z budową i remontem węzłów ciepłowniczych

 

Kwalifikacja: K.2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych [B.9.]
Absolwent po ukończeniu kursu zdobędzie umiejętności w zakresie:
- montażu i remontu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- montażu i eksploatacji instalacji gazowych;
- podłączania do instalacji urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych;
- nadzorowania prowadzenia prac montażowych, remontowych i modernizacyjnych w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych

 


 

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK DROGOWNICTWA


Kwalifikacja : K.1 Wykonywanie robót drogowych [B.2.]
Absolwent po ukończeniu kursu zdobędzie umiejętności w zakresie:
- organizowania, użytkowania i likwidowania stanowiska pracy do robót drogowych i mostowych
- czytania rysunków technicznych dróg i drogowych budowli inżynierskich
- organizowania i prowadzeni prac związanych z budową, remontem oraz utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich
-przeprowadzanie kontroli stanu nawierzchni dróg oraz ustalania zakresu robót naprawczych
- opracowywania harmonogramów robót drogowych i mostowych


Kwalifikacja: K.3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej  [B.30.]

Absolwent po ukończeniu kursu zdobędzie umiejętności w zakresie:
- przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych, zarówno stanu surowego jak
 i  wykończeniowych
- wykonywania różnych rodzajów kosztorysów robót i obiektów budowlanych w oparciu o  metody komputerowe (zapewniamy każdemu uczestnikowi legalne oprogramowanie w wersji edukacyjnej)
-  korzystanie z publikacji cenowych i katalogów nakładów rzeczowych
- sporządzanie wykazów materiałów, robocizny i sprzętu dla określonych robót i obiektów   budowlanych
- posługiwanie się dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru robót
-  wykonywanie dokumentacji przetargowej w zależności od zastosowanej formy przetargu
- przygotowanie ofert na roboty budowlane, z uwzględnieniem zasad i trybu udzielania zamówień publicznych


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.2., B.32., B.30.
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich       albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich           albo
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych                               i
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

Kwalifikacja: K.2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych [B.9.]


Absolwent po ukończeniu kursu zdobędzie umiejętności w zakresie:

- montażu i remontu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- montażu i eksploatacji instalacji gazowych;

- podłączania do instalacji urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych;

- nadzorowania prowadzenia prac montażowych, remontowych i modernizacyjnych
w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych