Biblioteka szkolna

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Biblioteka

„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki.”

Stephen King  „Dallas'63”

O BIBLIOTECE

Od początku istnienia naszej szkoły rozpoczęto gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, który przez wiele lat przechowywany był w trudnych warunkach lokalowych. Po przeniesieniu zbiorów do nowej części budynku  biblioteka zyskała dużą powierzchnię i całkowicie nowe wyposażenie. Na powierzchni ok. 120 metrów znajduje się wypożyczalnia książek, czytelnia z Centrum multimedialnym i magazyn zbiorów.

 

 

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.20.


Wszyscy  użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki” oraz „Regulaminu Centrum multimedialnego”.
 
Aktualnie w bibliotece pracują nauczyciele bibliotekarze: mgr Aleksandra Powojewska,  mgr Maria Milewska, mgr Marta Surowiec.

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE
 

Posiadamy księgozbiór liczący około 22 tysiące książek, który na bieżąco uzupełniany jest o nowości wydawnicze. Oferujemy naszym czytelnikom bogaty zbiór literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy, w tym  fachowej z zakresu budownictwa, drogownictwa, instalacji sanitarnych, geodezji i turystyki oraz podręczniki szkolne. Dysponujemy również szerokim wyborem  lektur szkolnych i wartościowej  literatury pięknej.

Ponadto gromadzimy i udostępniamy wszystkie dokumenty wewnątrzszkolne: statuty, programy, regulaminy, a także materiały dydaktyczne autorstwa naszych nauczycieli: artykuły, zbiory zadań, prezentacje multimedialne, scenariusze i konspekty zajęć.

Zapraszamy również do korzystania z czytelni bogato wyposażonej w encyklopedie, leksykony, słowniki oraz czasopisma ogólnospołeczne i popularnonaukowe dla uczniów i nauczycieli. Prenumerujemy wiele tytułów czasopism o tematyce zawodowej : „Murator”, ”Materiały Budowlane” „Architektura”, „ Budownictwo, Technologie, Architektura”, „Inżynier Budownictwa”, „Magazyn Autostrady”, „Mosty”, „Drogi i Mosty” „Przegląd Geodezyjny”.

 

  

 

Centrum multimedialne wyposażone jest w kilka komputerów z dostępem  do Internetu, urządzenie do drukowania i kserowania oraz  zbiory specjalne (filmy i programy multimedialne).
Nauczyciele bibliotekarze  pomagają uczniom w opracowywaniu prezentacji multimedialnych, prezentacji maturalnych, bibliografii załącznikowych i innych materiałów oraz prowadzą zajęcia dla młodzieży z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i oprogramowania.
Wszystkie zbiory są opracowane w bibliotecznym programie komputerowym M0L 2000+, co umożliwia czytelnikom szybkie odnalezienie poszukiwanej pozycji.

NASZE SUKCESY

 

Dbając o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych naszych użytkowników na bieżąco aktualizujemy stan księgozbioru w zakresie literatury zawodowej, lektur szkolnych i nowości z beletrystyki. Naszym priorytetem  jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji, samokształcenia i wszechstronnego rozwoju. Odbywa się to poprzez naukę grupową i indywidualną  korzystania z warsztatu informacyjnego i zbiorów biblioteki oraz MCI.

 
Lekcja biblioteczna na temat:
„Słowniki języka polskiego - rodzaje ora
z zasady korzystania”

Dotyczy to w szczególności uczniów klas pierwszych, których zapoznajemy z zasadami udostępniania zbiorów i zasobami biblioteki oraz maturzystów, sporządzających bibliografię załącznikową do prac maturalnych.


 Ponadto prowadzimy szeroką działalność w zakresie rozwijania zainteresowań i  kształtowania  osobowości młodzieży. Służymy pomocą w wyszukiwaniu literatury fachowej na olimpiady i konkursy przedmiotowe. Szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych uczniów przygotowujemy do udziału w  konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych, fotograficznych i innych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, osiągając niejednokrotnie bardzo dobre wyniki, jak np.:


    •    I miejsce w międzyszkolnym konkursie
     „Jestem autorem i wydawcą książki” (2004);

 

  okładka wyboru poezji Joanny Kundy  pt. ”Ułamki chwil”

•    I miejsce w konkursie
„Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej
w Białymstoku” (2004);

 

(praca Kamila Jaczewskiego
 na zdjęciu obok)

• udział prac uczniów w XIII i XV Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2007, 2011;

• wielokrotni laureaci Przeglądów Twórczości Dzieci i Młodzieży w Białymstoku w kategorii twórczość literacka i fotograficzna w latach 2007-2012;

• wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „Karta z manuskryptu” (2007);

 

• I miejsce w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Wakacyjne Podlasie” (2011);

 

 

 

 

 

 

 zdjęcie pt. ”Stara cegielnia”  Łukasza Łupińskiego

 

•  tytuł laureata XI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
poezji Leonardy Szubzdy (2012);

11-IMG 0062

uczniowie naszej szkoły, laureatka - Ania Gryc (pierwsza z lewej)

 

• wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie czasopisma „Biblioteka w Szkole” na projekt plakatu promującego bibliotekę szkolną 2012;

 13-plakat

 

 

 

 plakat
Karoliny Konopki

 • udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. H. Bielickiej „Radość spod kapelusza” Łomża 2012;

Paweł Karpowicz i Ela Bratkowska na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej - Łomża 2012

 Jesteśmy także pomysłodawcami i organizatorami własnych imprez i konkursów promujących wiedzę i talenty młodzieży w środowisku szkolnym, jak na przykład kilka edycji Szkolnego Konkursu Fotograficznego, konkursy recytatorskie, Konkurs Młodych Recenzentów.

 

laureaci drugiej edycji Szkolnego Konkursu Fotograficznego
z przewodniczącym jury, fotografikiem - panem Jerzym Fedorowiczem

 

Artur Tołwiński, uczeń kl. IV F odbiera nagrodę za zwycięstwo w bibliotecznym
 „Quizie ze znajomości lektur szkolnych” - Święto Szkoły 2012

  

Obchody Roku Czesława Miłosza
Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Zrozumieć Miłosza”

 Od kilku lat w MCI wydajemy gazetkę szkolną o profilu literacko-kulturalnym pt. „Słowo do Słowa”. Najwięcej miejsca na jej łamach poświęcamy twórczości własnej uczniów. Publikujemy opowiadania, felietony, eseje, reportaże, wiersze, rysunki, fotografie i inne prace nagradzane w konkursach i nie tylko. Jest to również forum prezentacji wydarzeń z życia szkoły oraz  zainteresowań, osiągnięć i osobowości uczniów i nauczycieli. Gazetka jest dostępna  na stronie internetowej szkoły oraz w naszej bibliotece.

slowo

 Prowadzimy zespół aktywu bibliotecznego. Zainteresowana młodzież  pracuje w czasie wolnym na rzecz biblioteki. Uczniowie wykonują różnego rodzaju prace techniczne, jak okładanie  książek oraz drobne naprawy. Pomagają w organizacji imprez bibliotecznych, wystawek, konkursów, spotkań literackich. W ramach współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym wychodzą na wycieczki do innych bibliotek w mieście. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszy się  Dział Zbiorów  Specjalnych Książnicy Podlaskiej. 

08-DSC06763

aktyw biblioteczny na spotkaniu z Emilią Chomutowską
 - autorką książek dla młodzieży

 

 Gromadzimy i prezentujemy informacje o wydarzeniach z życia kulturalnego miasta i regionu oraz uczestniczymy z młodzieżą w wybranych imprezach literackich. Włączamy się do szerokich akcji propagujących czytelnictwo książek, jak np. bookcrossing. Pośredniczymy w wymianie książek między czytelnikami, prowadząc kącik „uwolnionej książki”. Tradycyjnie już organizujemy obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz Światowego Dnia Książki. Propagujemy czytelnictwo poprzez wystawki tematyczne i okolicznościowe.

 

 Udzielamy pomocy nauczycielom w opracowywaniu materiałów repertuarowych na apele i uroczystości szkolne oraz materiałów do lekcji i doskonalenia zawodowego. Uczestniczymy w przygotowywaniu imprez szkolnych, apeli i uroczystości.
 program artystyczny na Dzień Edukacji Narodowej 2012

Zbieramy i przechowujemy materiały dotyczące historii szkoły, sławnych absolwentów oraz sukcesów młodzieży. Gromadzimy i eksponujemy  pamiątki i publikacje związane z patronem szkoły oraz udostępniamy je  zainteresowanym osobom. Posiadamy zbiór starych kronik szkolnych i na bieżąco dokumentujemy życie szkoły.

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli zainteresowanych współpracą z nami, a także poszukujących ciszy i spokoju w zgiełku codziennej szkolnej  rzeczywistości.

                                                                                               
Nauczyciele bibliotekarze